Balans na twee jaar COVID-19-crisis: nog steeds vertraging in de leergroei, maar nadeel kwetsbare leerlingen verkleind

17.05.22

De leervertraging die in het basisonderwijs is opgelopen tijdens de COVID-19-crisis is ingehaald voor begrijpend lezen. Voor spelling en rekenen-wiskunde is de leergroei lager dan vóór de crisis. Met name kinderen van laag- en gemiddeld opgeleide ouders laten meer vertraging in leergroei zien. Dit blijkt uit onderzoek door wetenschappers van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).

Het NCO publiceert vandaag vier nieuwe landelijke factsheets. Deze bevatten nieuwe cijfers naar aanleiding van twee jaren COVID-19-crisis, waarin scholen in het primair onderwijs twee keer de deuren hebben moeten sluiten, de kerstvakantie werd vervroegd en de aanhoudende uitval van leerlingen en leerkrachten tot veel gemiste schooltijd leidde. Na twee jaar is er nog steeds een duidelijk effect waarneembaar in vertraging van leergroei van leerlingen ten opzichte van de jaren vóór de crisis.

Nog steeds vertraging in leergroei
Begrijpend lezen lijkt terug op het niveau van voor de crisis. Er is geen significante vertraging meer, terwijl na één jaar COVID-19-crisis de vertraging in leergroei op dit domein het hoogst was. De leervertraging voor spelling leek vorig jaar ingelopen, maar er blijkt nu toch opnieuw vertraging te zijn. Voor spelling en rekenen-wiskunde hebben leerlingen in alle leerjaren (groep 3 t/m 7) significante vertraging in de leergroei opgelopen, blijkt uit deze nieuwe cijfers.

Opleidingsniveau ouders
Leerlingen met laag- en gemiddeld opgeleide ouders worden nog steeds het hardste geraakt. Zij laten ook na twee jaar nog steeds de grootste vertraging in leergroei zien op de drie domeinen. Wel zijn de verschillen in de opgelopen vertraging kleiner geworden: in eerdere factsheets bleek de vertraging ruim 2 keer zo groot voor leerlingen van laagopgeleide ouders ten opzichte van leerlingen met hoogopgeleide ouders, nu is dat nog ruim 1,5 keer zo groot.

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs voor en door scholen
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) slaat een brug tussen het onderwijsveld en het onderzoeksveld. Betrouwbaar onderzoek wordt uitgevoerd terwijl de onderzoeksdruk op scholen wordt verminderd. Tegelijkertijd levert het beter bruikbare gegevens en inzichten aan scholen. Het NCO is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.
Deel bericht
(advertentie)

Leerpotentie vooral bij leerlingen uit lagere sociale herkomstmilieus onderbenut

16.09.22
Ongeveer een op de zes basisschoolleerlingen presteert voor taal en rekenen beneden eigen kunnen. Door ongunstige gezinsomstandigheden maken zij hun leerpotentie niet volledig waar. In het bijzonder bij kinderen met laag- en middelbaar opgeleide ouders is sprake van onderpresteren. Dit blijkt uit onderzoek door KBA Nijmegen.
Deel bericht

De kracht van een instaptoets (pretesting)

14.09.22
Regelmatig toetsen is goed voor het leren en formatief handelen: de herhaling zorgt voor dieper leren en het geeft inzicht in wat leerlingen of studenten al wel of nog niet beheersen. Het is een bekend gegeven. Minder bekend maar vaak ministens net zo effectief, is het vooraf toetsen: een instaptoets gebruiken om het geheugen te activeren en focus te creëeren, zo blijkt ook weer uit recent onderzoek. Hoe zit dat precies?
Deel bericht

Het Referentiekader Taal en Rekenen: een bruikbaar instrument voor het onderwijs?

31.08.22
In hoeverre is het Referentiekader Taal en Rekenen een bruikbaar instrument voor de onderwijspraktijk? In opdracht van het ministerie van OCW evalueerden curriculumexperts van SLO samen met onderzoekers van ResearchNed en Expertisecentrum Nederlands het Referentiekader.
Deel bericht

[EduAd] Rolf Connect Actiepakket

30.08.22
Met de Rolf Connect ontwikkelingsmaterialen leg je een koppeling tussen het werken aan doelen zoals taal- en rekenontwikkeling, het omgaan met digitale middelen en het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden. Nu met gratis AR puzzel!
Deel bericht

Docent Bart komt op voor de stille leerling: ‘Er gaat zo veel potentie verloren’

29.08.22
Ben of was jij een stille leerling in de klas? Dan zal je jezelf herkennen in de LinkedIn-post van meester Bart Heeling. Op het platform gaat de docent viral met een oproep aan docenten, om de leerlingen waar je ‘geen kind aan hebt’ niet te vergeten.
Deel bericht

Ontdek de Leesscan: een krachtige tool voor een duurzaam leesbeleid

24.08.22
In 2020 startte de Taalunie een samenwerking op met Hogeschool Odisee, Universiteit Gent, AP Hogeschool en Iedereen Leest. Het doel? Het ontwikkelen van een leesscan, die in kaart brengt waar je als school staat in het realiseren van een effectief leesbeleid. De uitkomsten geven inzicht in waar je al sterk in bent, en waar je nog met je schoolteam aan kan werken.
Deel bericht

Leesbevorderingsprogramma’s in het onderwijs werpen vruchten af

23.08.22
Speciale programma’s voor leesbevordering beogen de leesmotivatie van kinderen te vergroten, opdat zij vaker gaan lezen, meer plezier krijgen in lezen en vaardiger worden in lezen. Veel programma’s vinden plaats in een onderwijscontext, zoals in Nederland de Bibliotheek op school.
Deel bericht

Kabinet: Kies later onderwijsniveau schoolkind

22.08.22
De keuze of een schoolkind vmbo, havo of vwo gaat volgen moet later plaatsvinden dan nu. Dat zegt minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) in een interview met deze site. Hij wil alle leerlingen zo maximaal de kans geven om het beste uit zichzelf te halen.
Deel bericht

Nieuwe themapagina’s over leesmotivatie en het verbinden van binnen- en buitenschools leren

16.08.22
Het kennisplein Onderwijskansen, waar kennis over het bestrijden van onderwijsachterstanden wordt gebundeld, is uitgebreid met twee nieuwe themapagina’s. Beide bevatten toegankelijke kennis uit onderzoek met praktische handvatten die je als onderwijsprofessional in het primair onderwijs kan toepassen in de klas en op school.
Deel bericht

Tekort aan hulp zorgt ervoor dat leerlingen vaker aankloppen bij het speciaal onderwijs

01.08.22
Leerlingen stromen vaker uit het reguliere onderwijs omdat daar onvoldoende hulp en ondersteuning is, zien professionals uit het veld. Het gaat om kinderen met bijvoorbeeld een milde gedragsstoornis, problemen thuis of hoogbegaafdheid. Ze kloppen met een opeenstapeling van problemen steeds vaker aan bij het speciaal onderwijs.
Deel bericht

Steeds meer kinderen met autisme en ADHD: “Je werkt een soort handicap in de hand”

28.07.22
Vroeger had je een of twee heel drukke of heel stille kinderen in de klas. Nu lijkt soms wel de helft te kampen met allerlei psychische stoornissen, die extra zorg vragen. Hoogleraar orthopedagogiek Ilse Noens (KU Leuven) en ontwikkelingspsycholoog Wim Van den Broeck (VUB) stellen dat het aantal diagnoses van bijvoorbeeld autisme sterk toeneemt.
Deel bericht

Krassen op het dashboard: de invloed van adaptieve leersystemen op de professionele ruimte van de leerkracht

28.06.22
In ‘Krassen op het dashboard – De invloed van adaptieve leersystemen op de professionele ruimte van de leerkracht’ analyseert Kennisnet de effecten van adaptieve leersystemen op de leraren die ermee werken en hun professionele ruimte. Wat is de invloed van de nieuwe leermiddelen op de leerling...
Deel bericht

Blog | Door een hoepeltje springen voor de eindtoets?

23.06.22
Het leesonderwijs op de Alan Turingschool in Amsterdam is evidence informed. Toch bleven de resultaten op de eindtoets achter. Tot de school de vraagstelling ging oefenen. Toen haalden 30% meer leerlingen het vereiste niveau. Meet de eindtoets op het gebied van leesvaardigheid de referentieniveaus taal wel voldoende of is het een hoepeltje dat we eind groep 8 landelijk aan onze leerlingen voorhouden?
Deel bericht

Gratis download | Groepsdoorbrekend werken: kansen en valkuilen

23.06.22
Het loskomen van het leerstofjaarklassensysteem is een trend in het po. Scholen merken dat leerlingen sterk verschillende behoeften hebben. In dit artikel lees je over de kansen en valkuilen van het anders organiseren van onderwijs.
Deel bericht

Gratis download | Ken je leerling

23.06.22
Het boek 'Ken je leerling, praktische inzichten uit onderzoek over toetsen en beoordelen PO' ondersteunt leraren en schoolleiders om observaties, data en toetsen gericht in te zetten en daarmee het leerproces en de kansen van alle leerlingen te bevorderen.
Deel bericht

Minister: Advies goed presterende leerling al komend schooljaar standaard omhoog

22.06.22
Scholen krijgen komend schooljaar al mee dat ze het onderwijsadvies van een leerling standaard moeten ophogen als de eindtoets hoger uitvalt dan het oorspronkelijke advies. Dat heeft minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) gezegd in de Tweede Kamer.
Deel bericht

Kinderen op dorpsscholen krijgen vaker lager schooladvies dan in grote stad

18.06.22
Kinderen die buiten de Randstad naar school gaan, hebben meer kans op een lager schooladvies dan kinderen die in de Randstad wonen. Ook hangen schooladviezen samen met de grootte van de plaats waar een kind naar school gaat, blijkt uit onderzoek van het AD.
Deel bericht

Brede steun in de Tweede Kamer voor aanpak basisvaardigheden

16.06.22
Het plan van Minister Wiersma om te werken aan het versterken van de basisvaardigheden in het funderend onderwijs kan op brede steun rekenen van de Tweede Kamer. De urgentie voor gerichte aandacht voor de basisvaardigheden wordt gevoeld. De Kamercommissie Onderwijs was wel verdeeld over wat er wel en niet tot de basis behoort.
Deel bericht

Gepeste kinderen tegen Kinderombudsman: pak pesters harder aan

14.06.22
Pesters moeten harder worden aangepakt en kinderen die pesten moeten weten hoe het voelt om gepest of buitengesloten te worden. Dat zeggen kinderen die gepest worden tegen de Kinderombudsman in een onderzoek over pesten. En om pesten echt tegen te gaan, moet er een bredere aanpak tegen pesten komen.
Deel bericht

Grotere leesvaardigheid bij meer lezen voor eigen plezier en meer vertrouwen in eigen vaardigheid

09.06.22
Leerlingen die vaker voor hun plezier lezen en meer vertrouwen hebben in hun eigen leesvaardigheid, zijn vaardiger in begrijpend lezen dan leerlingen die minder vaak buiten school lezen en minder vertrouwen hebben in hun eigen vaardigheid. Ook meisjes, leerlingen die thuis voornamelijk Nederlands sp...
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)