Wat is nou precies het verschil tussen een taalstoornis en een taalachterstand?

28.10.17
Het kortste antwoord is dan het meest logische antwoord. Een taalachterstand kan nog ingehaald worden door middel van extra woordenschattraining of intensief taalonderwijs. Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een blijvende stoornis in taalverwerking en/of taalproductie die niet meer weg gaat maar waar wel, met intensief taalonderwijs, aan gewerkt kan worden.
Deel bericht
(advertentie)

Maatwerk door samenwerking regulier en speciaal basisonderwijs

16.07.18
De Talentencampus Venlo biedt een breed spectrum aan onderwijs: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Door intensief samen te werken kan maatwerk aan leerlingen worden aangeboden: een leerling die zijn stamgroep in het basisonderwijs heeft, kan voor een bepaald vak onderwijs krijgen in speciaal of speciaal basisonderwijs én omgekeerd
Deel bericht

Basisschool voor speciaal onderwijs Rotterdam-Overschie gaat dicht

05.07.18
Basisschool Cornelis Leeflang in Rotterdam-Overschie sluit volgend jaar de deuren. De school voor speciaal onderwijs heeft te weinig leerlingen om open te blijven. Op de Cornelis Leeflangschool zitten momenteel 25 kinderen die passend onderwijs krijgen, omdat ze te veel moeite hebben om mee te komen in het reguliere basisonderwijs.
Deel bericht

Leraar krijgt bij zorg leerling onvoldoende steun

03.07.18
Ruim negen op de tien leraren vindt dat ze zorgleerlingen niet de juiste ondersteuning kunnen bieden. Het ontbreekt hen aan tijd en faciliteiten.Leraren hebben het gevoel dat zij onvoldoende extra aandacht kunnen geven aan zorgleerlingen wegens gebrek aan tijd. Ook zegt drie op de vijf leraren dat er niet voldoende geld beschikbaar is om de juiste zorg te kunnen geven.
Deel bericht

Laat kinderen met autisme niet thuiszitten

02.07.18
Opinie - Ongevraagde thuiszitters verdienen maatwerk. Luister naar ze en betrek hen bij de behandeling. De stichting ‘Vanuit autisme bekeken’ legt vandaag 4.000 lege schoolschriften voor de ingang van de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de duizenden kinderen met autisme die thuiszitten. Zoals Arthur Dalinghaus (19). Hij vertelt wat hij meemaakte en waarom er iets moet gebeuren.
Deel bericht

Focus op Geschillencommissie Passend Onderwijs

29.06.18
Het verdient aanbeveling naar exclusiviteit van de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) te streven, door de weg naar het College voor de Rechten van de Mens en de klachtencommissies af te snijden. Dit advies staat in het rapport De zorgplicht in passend onderwijs en de juridische handhaving daarvan.
Deel bericht

Eerste Hulp bij Thuiszitten: 4000 kinderen met autisme zitten gedwongen thuis

29.06.18
Naar schatting vierduizend kinderen met autisme tussen de 4 en 18 jaar zitten gedwongen thuis, omdat ze geen passend onderwijs krijgen. Dat moet veranderen, zegt Monique Post van de stichting Vanuit autisme bekeken (VAB).
Deel bericht

Een jeugdhulpverlener op iedere school? In Nijmegen is het een feit

28.06.18
Basisscholen in Nijmegen kunnen zelf meebeslissen hoe zij middelen voor passend onderwijs inzetten. Op iedere school werkt bovendien een jeugdhulpverlener, bekostigd vanuit de gemeente. Titia Blankstein is coördinator van het ondersteuningsplatform Nijmegen, onderdeel van het samenwerkingsverband passend onderwijs Stromenland, en vertelt over de werkwijze.
Deel bericht

Scholen voor speciaal onderwijs weg uit Parkstad

28.06.18
Er blijft nog maar één school voor speciaal voortgezet onderwijs over in Parkstad. Vanaf 2021 zal de helft van de leerlingen die nu nog in het speciaal onderwijs zitten, les krijgen op een ‘reguliere’ school.Dat is het gevolg van afspraken die afgelopen jaar in Zuid-Limburg zijn gemaakt om scholen ‘inclusiever’ te maken.
Deel bericht

Leraar krijgt bij hulp aan zorgleerlingen te weinig steun

27.06.18
Leraren in het primair onderwijs vinden dat ze onvoldoende tijd en faciliteiten krijgen om de juiste ondersteuning te bieden aan zorgleerlingen. Ruim 90 procent van de ondervraagde leraren geeft dit aan een enquête van de AOb.
Deel bericht

Slob erkent problemen zorgleerlingen, maar passend onderwijs "niet mislukt"

25.06.18
Minister Slob wil de hulp voor scholieren met een psychische of lichamelijke problemen verbeteren. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs vindt dat schoolleiders, leraren en ouders beter betrokken moeten worden bij het vinden van goed passend onderwijs voor de zorgleerlingen.
Deel bericht

Aanpak knelpunten passend onderwijs

25.06.18
Passend onderwijs gaat te veel over de inrichting van bestuurlijke constructies in plaats van wat het beste is voor de kinderen. Schoolleiders en leraren geven aan onvoldoende betrokken te zijn bij de keuzes die het samenwerkingsverband maakt.
Deel bericht

Column | Passend onderwijs moet beter, maar hoe?

05.06.18
De lom-school is allang verdwenen. Ze ging op in het speciaal onderwijs, dat in de jaren nul van deze eeuw explosief groeide, omdat er voortdurend probleemkinderen bijkwamen. De grenzen van ‘normaal’ werden almaar nauwer. Dat kon niet de bedoeling zijn. Het was ook onbetaalbaar. ‘Passend onderwijs’ was een schoolvoorbeeld van wensdenken: laat de scholen het zelf lekker oplossen.
Deel bericht

'Doe snel iets aan mislukt passend onderwijs'

31.05.18
Minder rigide regels, kleinere klassen, meer professionele ondersteuning binnen de school, minder onderwijs-managers en bestuurders en duidelijke richtlijnen voor ouders.
Deel bericht

Onderwijsraad pleit voor meer ondersteuning voor ‘complexere’ leerlingen

30.05.18
Voor specifieke categorieën leerlingen is het ondersteuningsaanbod nog steeds onvoldoende. Vooral voor leerlingen met complexere ondersteuningsbehoeften wordt passend aanbod beperkt ontwikkeld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om leerlingen met een autismespectrumstoornis die op cognitief niveau havo of vwo aankunnen. De zorgstructuur van het VO sluit hier vaak onvoldoende op aan.
Deel bericht

Kinderen met adhd of autisme in je klas doe je er niet even bij: maak de schoolpsycholoog verplicht

29.05.18
Opinie-Er wordt nu door de politiek onthutst gereageerd op het feit dat passend onderwijs niet goed werkt. Als voormalig onderwijzer en nu als ontwikkelingspsycholoog kom ik veel op scholen en daar is de ontzetting een stuk minder groot. De eenvoudige reden is dat zij er al veel langer van op de hoogte zijn dat passend onderwijs niet werkt. En er waren ook al signalen genoeg.
Deel bericht

Veel knelpunten bij onderwijs aan zorgleerlingen, politiek wil actie

28.05.18
Sommige samenwerkingsverbanden potten onterecht geld op, benadrukken CDA, D66, PVV en GroenLinks. De Algemene Rekenkamer concludeerde in 2017 dat er onvoldoende zicht is op de 2,4 miljard euro voor het passend onderwijs. "De grote vermogensopbouw is een graat in de keel. Veel geld komt niet terecht waar het hoort en dat moet anders", zegt CDA-Kamerlid Rog
Deel bericht

Elk samenwerkingsverband één coördinator

28.05.18
Het grote probleem van passend onderwijs is dat er te veel organisaties bezig zijn met één kind. Daarom moet elk samenwerkingsverband één coördinator krijgen. Dat benadrukt oud-VOS/ABB’er Henk Keesenberg, die nu manager is bij het Overijsselse samenwerkingsverband 25-05, tegenover de NOS.
Deel bericht

Passend onderwijs kan heel mooi zijn, maar werkt nu niet

28.05.18
Te veel administratieve taken, te weinig handen in de klas en te veel organisaties die zich met bezighouden met een kind dat hulp nodig heeft. Als je betrokkenen in het onderwijs vraagt, weten ze wel waar het misgaat met de hulp voor kinderen die extra zorg nodig hebben
Deel bericht

Voor het eerst Donald Duck voor blinde kinderen

24.05.18
Blinde en slechtziende kinderen kunnen vanaf donderdag kennismaken met de avonturen van Donald Duck in een speciale uitgave van het weekblad.
Deel bericht

Nog geen duidelijkheid voor leerlingen Lyts Tolsum

23.05.18
Voor zeven leerlingen die onderwijs volgen bij zorg- en leerboerderij Lyts Tolsum bij Tzum is het nog altijd niet duidelijk of ze volgend schooljaar nog les kunnen krijgen. De gemeenten, waar de leerlingen wonen, geven daar geen geld meer voor. De vaak autistische kinderen met gedragsproblemen worden alleen op Lyts Tolsum zo intensief begeleid dat ze een diploma kunnen halen.
Deel bericht