Dialoog nodig om leraren in deeltijdbanen meer uren te laten werken

17.07.19

Leraren in deeltijdbanen overhalen om standaard meer uren te werken als oplossing van het lerarentekort vraagt om dialoog, tijd en inspanning. Circa 55 procent van alle leraren werkt in deeltijd en juist de groep deeltijdwerkers is tijdens hun loopbaan minder gaan werken. Ook geeft ruim de helft van alle leraren aan dat ze geen uren erbij willen.

Het animo onder jongere leraren om meer uren te werken is groter, maar naarmate leraren ouder worden neemt dat af. Als deeltijdleraren zijn over te halen, is dat met een financiële prikkel of bijvoorbeeld interessante taken erbij. Dat blijkt uit een enquête onder 900 leraren in het primair onderwijs, waarvan een groot deel in deeltijd werkt. De resultaten zijn verwerkt in de factsheet ‘Deeltijdwerk nader bekeken. Verkenning naar motieven voor deeltijdwerk in het primair onderwijs’ van het Arbeidsmarktplatform PO. Door het oplopende lerarentekort is het belangrijk om te weten of deeltijd werkende leraren meer uren willen werken en onder welke voorwaarden.

Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: ‘Schoolbesturen praten met deeltijdleraren over meer uren werken vooral in noodsituaties, zoals bij een griepgolf. Daar reageren leraren vaak heel loyaal op. Maar we horen ook vaker dat scholen met resultaat de dialoog aangaan over wat hen kan overhalen om standaard meer uren te werken. Of ze werven nieuwe leraren voor bijvoorbeeld minimaal drie dagen per week. We moeten doorgaan met in te spelen op wensen van deeltijdleraren en vaker werken met grote deeltijdbanen. Dat kost tijd, maar het onderwijs en de kinderen hebben alle leraren en uren hard nodig.’

Motieven voor deeltijdwerk
Leraren werken op dit moment vooral in deeltijd om voor hun kinderen te zorgen (ruim 65 procent). Mogelijk telt dit motief extra omdat in het primair onderwijs vooral vrouwen werken. Zij noemen deze reden dan ook vaker dan hun mannelijke collega’s. Daarnaast zegt bijna een derde van de leraren, vooral ouderen, het leraarschap te veeleisend te vinden voor een voltijdbaan. Ook wil ruim 40 procent tijd hebben voor onder andere het huishouden, hobby’s en sociale contacten.

Motieven voor voltijd werken
Leraren die een voltijd baan hebben, vinden hun werk zo leuk dat ze daar vaak bewust voor kiezen (ruim 54 procent). Als er geen kinderen in het spel zijn, kan dat ook een reden zijn (ruim 37 procent). Verder noemen voltijd werkers onder andere als argument de financiële aantrekkelijkheid (circa 36 procent).

Cijfers
In het primair onderwijs werken ruim 127.950 leraren. Circa 45 procent werkt in 2018 meer dan 0,8 fte. De anderen werken in deeltijd: 40 procent in een grote deeltijdbaan (0,5 – 0,8 fte) en bijna 15 procent in een kleine deeltijdbaan (0 – 0,5 fte). In vergelijking met vijf jaar geleden zijn leraren iets vaker in een grote deeltijdbaan gaan werken. Ook beginnende leraren zijn volgens de Loopbaanmonitor onderwijs (2018) de afgelopen jaren vaker in een voltijdbaan gaan werken. Dat hangt waarschijnlijk samen met de verbeterde arbeidsmarktperspectieven van de laatste jaren. Meer informatie: Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2019.
Deel bericht
(advertentie)

Aantal zijinstromers voor de pabo neemt flink toe

20.08.19
Het aantal personen dat zich wil laten omscholen tot docent in het basisonderwijs, is dit jaar flink gestegen. Met bijna elfhonderd aanmeldingen gaat het om een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, meldt het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs. In 2018 ging het nog om zo'n 450 inschrijvingen. De cijfers zijn door de organisatie zelf geïnventariseerd.
Deel bericht

Onderwijsinspectie streng op lerarentekort na de vakantie

15.08.19
We kijken naar de kwaliteit van de het onderwijs. Als scholen het niet redden voldoende leraren voor de klas te krijgen, dan zullen andere scholen die leerlingen moeten opvangen", aldus Vogelzang. Ze sluit niet uit dat er daardoor scholen zijn die moeten sluiten. Volgende week maandag begint het nieuwe schoolseizoen in het zuiden van Nederland.
Deel bericht

Leerkrachten Groningse basisschool willen van directeur af

13.08.19
Er is grote onrust op basisschool het Veenpluis in Zevenhuizen (G) vanwege een conflict tussen de directeur, leraren, ouders en medezeggenschapsraad. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van de lokale VVD. Er is in mei een onderzoek ingesteld, in deze zomervakantie volgen de laatste gesprekken. Pas daarna bekijkt de collegevoorzitter hoe het nu verder moet op de basisschool.
Deel bericht

Goed voorbereid het nieuwe schooljaar in

12.08.19
Augustus is vaak het startmoment van nieuwe regels, andere veranderingen en subsidies. Voor een ieder die net terug is van vakantie en even snel op de hoogte wil zijn, maakten we een overzicht van diverse interessante en belangrijke wijzigingen en andere zaken om aan te denken.
Deel bericht

Onderzoek inzet werkdrukmiddelen

09.08.19
Om de werkdruk te verminderen heeft het kabinet een akkoord gesloten met de vakbonden en de PO-Raad. Oberon onderzoekt in opdracht van OCW en de sociale partners hoe scholen de werkdrukverlagende maatregelen hebben gekozen en wat het effect is van de maatregelen. Het onderzoek van Oberon zal de basis vormen van de tussenevaluatie van het werkdrukakkoord PO.
Deel bericht

Goed voorbereid het nieuwe schooljaar in

25.07.19
Augustus is vaak het startmoment van nieuwe regels, andere veranderingen en subsidies. Voor een ieder die net terug is van vakantie en even snel op de hoogte wil zijn, maakten we een overzicht van diverse interessante en belangrijke wijzigingen en andere zaken om aan te denken.
Deel bericht

Beloon de leraar die langer werkt

25.07.19
Er is geen tekort aan leraren, als je leraren die twee of drie dagen werken prikkelt om daar vier of vijf van te maken, en leraren uit krimpregio’s verleidt in grote steden te gaan werken. Het uitgangspunt moet uiteraard een goed basissalaris voor de leraar zijn. Denk aan een opslagfactor voor iedereen die werkt boven de 0,5 fte; de fulltime aanstelling levert de hoogste opslag op.
Deel bericht

Opinie: Groep 8 is voor leerlingen een verloren jaar

23.07.19
Niets’, riep mijn zoon toen ik hem vroeg wat hij die dag op school had geleerd. Dat antwoord krijg ik al maanden, want het leven van een 8ste-groeper bestaat voor een klein deel uit herhaling van lesstof van groep 7 en vervolgens een reeks van zinloze, doelloze activiteiten. Vanaf februari ben je in principe al klaar met de serieuze lesstof.
Deel bericht

Vader eist IQ-test voor dochter na schooladvies: ‘Vmbo of gymnasium maakt mij niet uit’

23.07.19
Een vader van een 12-jarig meisje uit Hazerswoude-Rijndijk heeft via een kort geding bij de rechtbank geprobeerd een IQ-test voor zijn dochter af te dwingen. De man wil dat de oude basisschool van het meisje, dat na de zomer naar het VO gaat, de test nog deze zomervakantie afneemt.De vader stelt dat de test nodig is om te bepalen op welk niveau het meisje na de zomer onderwijs moet krijgen.
Deel bericht

Hoe kun je meer talen betrekken in het onderwijs?

21.07.19
Europese scholen krijgen steeds meer te maken met meertalige leerlingen. Het inzetten van meer talen in de klas biedt voordelen voor alle leerlingen, volgens een eerste praktijkstudie in Friesland en Luxemburg.
Deel bericht

Nieuwe aanvraagronde Teambeurs PO van start

19.07.19
De subsidieregeling Teambeurs PO heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten voor school- en teamontwikkeling. Tot en met 15 oktober 2019 kunnen schoolbesturen de beurs aanvragen. Schoolleiders die aansluiten bij het team van leraren dat een masteropleiding volgt, kunnen gebruikmaken van de Schoolleiderstegemoetkoming.
Deel bericht

Fouten bij berekenen achterstanden en extra geld aanpak lerarentekort

19.07.19
Door een foute berekening hebben sommige scholen te veel geld ontvangen om onderwijsachterstanden aan te pakken. Ook trekt het kabinet 3,25 miljoen euro extra uit voor de regionale aanpak van het lerarentekort in het primair onderwijs. Dat schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De fout bij de berekening van de achterstandsscores, heeft voor scholen geen financiële gevolgen
Deel bericht

Veel WW’ers uit onderwijs willen niet terug

18.07.19
Van de 11.000 mensen uit het primair onderwijs die een werkloosheidsuitkering hebben, willen de meesten niet meer voor de klas. Dat concludeert onderzoeksbureau Regioplan. Van hen heeft bijna 90 procent een onderwijsbevoegdheid. ‘Dit zou betekenen dat er (…) een stille reserve (…) was van circa 9900 personen; ruim voldoende om de bestaande tekorten mee in te vullen’
Deel bericht

Uit pedagogisch oogpunt is de sluiting van kleine scholen vaak geen verlies [opinie]

18.07.19
Minister Slob houdt ten onrechte vast aan de bescherming van kleine scholen. Kleine scholen zijn kwetsbaar, constateerde de Onderwijsraad (2013). In 2011 scoorde 6,5 procent van de kleine scholen zwak, tegenover een landelijk gemiddelde van 4,4 procent. Bovendien zijn kleine scholen duurder: 11 duizend euro per leerling tegenover 4 duizend euro op een grotere school.
Deel bericht

In ruil voor meer uitdagende taken willen leraren best wat meer werken

18.07.19
Meer tijd voor persoonlijke ontwikkeling, en meer loon. Dat zijn de belangrijkste redenen voor basisschoolleraren om meer te gaan werken, blijkt uit een enquête van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. Als alle leraren een dag per week meer zouden werken, zou het lerarentekort zijn opgelost.
Deel bericht

OCW verliest zaken over terugbetalen fusiecompensatie

17.07.19
De Groningse scholengroep OPRON voor openbaar primair onderwijs hoeft eerder toegekende fusiecompensatie niet terug te betalen. Dat geldt ook voor de christelijke onderwijsstichting De Greiden in Friesland. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland beslist. Het ministerie eiste bijna 6,5 ton terug van OPRON en ruim 3 ton van De Greiden
Deel bericht

Klein deel werkloze leraren kan terug voor de klas

16.07.19
Een klein deel, zo’n 2.750 van de 11.000 leraren uit het PO die op dit moment een ww-uitkering ontvangen, kan in potentie terugkeren voor de klas. Grofweg is de onderzochte groep als volgt te verdelen: 29 procent geeft aan niet meer te kunnen of willen werken in de onderwijssector. 48 procent wil wel aan de slag in het onderwijs, maar niet als leerkracht en 23 procent wil terug voor de klas
Deel bericht

Regelingen en wijzigingen rondom eindtoets po

15.07.19
Het College voor Toetsen en Examens heeft de Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets po schooljaar 2019-2020 vastgesteld. Ook is de afnameperiode van de centrale eindtoets po voor schooljaar 2020-2021 bepaald. De centrale eindtoets omvat de domeinen taal, rekenen en wereldoriëntatie (facultatief).
Deel bericht

Blog | Advies en eindtoets — beide eufemismen — Wat is ervan te vinden?

15.07.19
Dit is het eerste deel van de tien vragen over toetsen die wij stelden aan toetsexpert Ben Wilbrink. Het blijkt een zeer weerbarstige materie. Over een week deel 2. Ben Wilbrink: “Tien vragen over de eindtoets basisonderwijs. Laat ik eerst schetsen wat mijn positie is bij de overgang van basis...
Deel bericht

Leraren die van baan wisselen, zorgen al tijdens het schooljaar voor hoofdbrekens

14.07.19
Wat je vaker ziet is dat als leerkrachten een nieuwe baan dichterbij huis kunnen krijgen, dat ze die overstap maken en naar een andere school gaan, ook middenin het schooljaar. Voor de leerlingen is de ontwikkeling 'absoluut onwenselijk', zegt directeur Neomagus van de Buskesschool. Die gun je een goede afronding van het schooljaar, met dezelfde leerkracht.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)