Slob erkent problemen zorgleerlingen, maar passend onderwijs "niet mislukt"

25.06.18
Minister Slob wil de hulp voor scholieren met een psychische of lichamelijke problemen verbeteren. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs vindt dat schoolleiders, leraren en ouders beter betrokken moeten worden bij het vinden van goed passend onderwijs voor de zorgleerlingen.
Deel bericht

Aanpak knelpunten passend onderwijs

25.06.18
Passend onderwijs gaat te veel over de inrichting van bestuurlijke constructies in plaats van wat het beste is voor de kinderen. Schoolleiders en leraren geven aan onvoldoende betrokken te zijn bij de keuzes die het samenwerkingsverband maakt.
Deel bericht

Stand van zaken BORIS, beschut werk en ‘een leven lang leren’

08.06.18
Sinds de invoering van het BORIS praktijkloket in november 2015 hebben zich steeds meer scholen aangesloten. Op dit moment zijn 94 vso-scholen met 672 leerlingen en 101 pro-scholen met 1219 leerlingen actief. Daarnaast zijn ook enkele REA-instellingen en gemeenten aangesloten.
Deel bericht

Winsumer school start klas voor meervoudig gehandicapte kinderen

08.06.18
Kinderen met een meervoudige beperking kunnen mogelijk in de toekomst les krijgen in een van de scholen in De Tirrel in Winsum. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met een motorische beperking, zeer slechtziende of dove leerlingen, die niet naar het reguliere onderwijs kunnen.Rosema benadrukt wel dat het hier niet gaat om kinderen met bijvoorbeeld autisme.
Deel bericht

Leerlingen speciaal onderwijs MosaLira volgen vanaf nu les op Campus Special Needs

08.06.18
Onder deze noemer gaan de scholen voor speciaal onderwijs (SO) Jan Baptist en Don Bosco en tevens VSO (voortgezet) speciaal onderwijs van voornoemde twee scholen en de afdeling VSO AD (arbeidsmarkt en dagbesteding) van het IVOO samenwerken. Het hogere doel: versterking en verbetering van het speciaal onderwijs in de regio Maastricht.
Deel bericht

'Doe snel iets aan mislukt passend onderwijs'

31.05.18
Minder rigide regels, kleinere klassen, meer professionele ondersteuning binnen de school, minder onderwijs-managers en bestuurders en duidelijke richtlijnen voor ouders.
Deel bericht

Scholen voortgezet speciaal onderwijs luiden de noodklok

31.05.18
Leerlingen met gedragsproblemen of een psychiatrische stoornis in het voortgezet speciaal onderwijs lijden onder het nijpende lerarentekort. Het is zó moeilijk om gekwalificeerde vakdocenten te vinden voor delen van het vso, dat het diplomagerichte onderwijs op losse schroeven staat. Het vso valt nog altijd onder de sector primair onderwijs, een erfenis uit het verleden.
Deel bericht

Op weg naar een online verzamelplaats digitale geletterdheid voor het speciaal onderwijs

31.05.18
Het creëren van een online verzamelplaats met lesmateriaal over digitale geletterdheid voor leerlingen in het S.O., dat is het doel van de versnellingsvraag van de Onderwijsspecialisten. Binnen deze verzamelplaats komt er speciale aandacht voor het thema mediawijsheid. Dit is nodig omdat leerlingen uit het S.O. de mogelijke gevolgen en risico’s van social media onvoldoende kunnen overzien.
Deel bericht

Maatwerk nodig om thuiszitten tegen te gaan

31.05.18
Tijdens deze landelijk actieweek, van 1 tot en met 8 juni, vinden diverse activiteiten plaats rondom dit onderwerp en de aanpak van de problematiek. Want ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren zitten er nog steeds veel jongeren thuis. Maar om hoeveel thuiszitters gaat het eigenlijk? En hoe krijg je hen weer naar school?
Deel bericht

NUcheckt: Is pestgedrag bij kinderen aangeboren?

30.05.18
Wordt pesten aangeleerd of zit het nu eenmaal in de menselijke natuur? Deze vraag kwam veel langs in de NUjij-reacties op een nieuwsbericht van 24 mei over het nut van anti-pestprogramma's op basisscholen.
Deel bericht

Passend onderwijs kan heel mooi zijn, maar werkt nu niet

28.05.18
Te veel administratieve taken, te weinig handen in de klas en te veel organisaties die zich met bezighouden met een kind dat hulp nodig heeft. Als je betrokkenen in het onderwijs vraagt, weten ze wel waar het misgaat met de hulp voor kinderen die extra zorg nodig hebben
Deel bericht

Krijn doet voor alle vakken mondeling én schriftelijk eindexamen

27.05.18
Krijn (16) gaat al vanaf groep 6 naar het S.O.. Hij heeft namelijk autisme. Na de basisschool ging hij naar de havo en stapte later over naar het vmbo. Krijn heeft namelijk geen schoolexamens gehad, maar heeft nu schriftelijke én mondelinge examens. Van alle vakken. Vorig jaar begon de scholier al met zijn eindexamens. “In 2017 deed ik al vier examens: Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen."
Deel bericht

Dove leerling (17) hoopt in Oss te slagen voor zijn vmbo-diploma

27.05.18
Olivier denkt dat hij zijn eindexamens best goed heeft gemaakt. Hij maakt ze in Oss in een ruimte waar hij de enige leerling is. Hij mag vragen stellen over examenvragen maar alleen voor verduidelijking. Gelukkig voor Olivier kan hij alle examens schriftelijk maken, hoeft hij geen luistertoetsen te doen.
Deel bericht

Een dag mee op de dovenschool in Haren (+video)

25.05.18
Demi (16) is doof en zit in de vierde klas van het vmbo tl op de Kentalis Guyotschool in Haren. Te ver van haar ouders in Utrecht, daarom woont ze doordeweeks bij school. Een (halve) dag met Demi op school. Niet meer thuis wonen, omdat je anders te ver moet reizen om naar school te gaan. Voor veel dove kinderen is dit de normaalste zaak van de wereld.
Deel bericht

Voor het eerst Donald Duck voor blinde kinderen

24.05.18
Blinde en slechtziende kinderen kunnen vanaf donderdag kennismaken met de avonturen van Donald Duck in een speciale uitgave van het weekblad.
Deel bericht

Onderzoek salarisgebouw én financiering onderwijs

24.05.18
De oproep van de Tweede Kamer om het salarisgebouw van het onderwijs goed door te lichten, steunen wij van harte. Zolang dat maar niet uitstel betekent voor waar het nu het hardste knelt: in het BaO en het VSO onderwijs. Daarnaast moet de Tweede Kamer ook de financiering van het onderwijs hoognodig doorlichten,aldus AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.
Deel bericht

Effect anti-pestprogramma's op scholen vaak nihil

24.05.18
Bij meer dan de helft van de basisschoolleerlingen die ‘pestlessen’ krijgen, hebben die amper effect. Van een aantal veelgebruikte methoden kan het effect niet worden bewezen. ‘De gronden waarop die lessen zijn gekozen, zijn soms verbazingwekkend.’
Deel bericht

Kleinere scholen voor speciaal basisonderwijs

22.05.18
Het aantal speciale basisscholen daalt al enkele jaren en lag in 2016/2017 op 279. De gemiddelde schoolgrootte is gedaald van 135 leerlingen in 2012/2013 naar 121 in 2016/2017.Met name kleine scholen voor sbo staan voor de opdracht om met minder personeel en in minder groepen goed onderwijs te blijven geven aan een steeds complexere groep leerlingen.
Deel bericht

Speciaal onderwijs haalt meer uit leerlingen

18.05.18
Leerlingen met emotionele of gedragsproblemen functioneren gemiddeld genomen in het speciaal onderwijs beter dan met extra steun in het regulier onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van Inge Zweers, die op 18 mei promoveert aan de Universiteit Utrecht.
Deel bericht

Speciaal onderwijs haalt meer uit leerlingen

17.05.18
Leerlingen met emotionele of gedragsproblemen functioneren gemiddeld genomen in het speciaal onderwijs beter dan met extra steun in het regulier onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van Inge Zweers, die op 18 mei promoveert aan de Universiteit Utrecht.
Deel bericht