Minister Slob na ziekte weer aan het werk

15.08.18
Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, gaat weer aan het werk. De ChristenUnie-bewindsman werd begin juli ziek door een bacteriële infectie.,,Ik ben voldoende hersteld om mijn werk weer op te kunnen pakken. Dank voor al het meeleven in de afgelopen weken. Ik ben dankbaar en blij dat ik weer met mijn onderwijs- en mediaportefeuille aan de slag kan gaan.''
Deel bericht

Bussum: Elan-school gaat gebouw brede school verlaten

13.08.18
Het vertrek heeft te maken de groter wordende toestroom van leerlingen. De Elan-school, een school voor speciaal onderwijs, begon twee jaar geleden met acht klassen aan de Lange Heul. De school heeft de gemeente gevraagd nog eens acht groepen te mogen huisvesten.
Deel bericht

Veranderingen voor komend schooljaar (2018-2019)

02.08.18
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar gaat een aantal wijzigingen in, waar leraren, scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Bijvoorbeeld: Meer ruimte voor invalkrachten; Afwijken onderwijstijd; Nieuwe nevenvestiging;Fuseren makkelijker voor basis- en middelbare scholen; Schrappen grondslag voor diagnostische toetsen.
Deel bericht

Extra klassen voor probleemkleuters op speciaal onderwijs

01.08.18
Basisscholen in het speciaal onderwijs openen extra kleuterklassen, omdat er een toestroom is van 4- en 5-jarige probleemkinderen. Tegelijkertijd krijgen kleuters minder snel een ontheffing van de leerplicht. Het is goed dat er niet te lang met die kinderen wordt geklungeld als het reguliere onderwijs niet in hun behoeften kan voorzien. Wij kunnen ze de juiste begeleiding bieden
Deel bericht

Geschiedenis van de zomervakantie

30.07.18
Het is zomervakantie. Heerlijk toch? Maar waarom en sinds wanneer zijn schoolgangers zomers in Nederland zes weken vrij? En in Iran, Egypte of de Verenigde Staten zelfs twaalf weken? Een korte geschiedenis van de zomervakantie. Deze sluiten we af met een korte overdenking van de debatten over de inkorting dan wel afschaffing van de zomervakantie.
Deel bericht

Vught maakt 'gewone' scholen iets specialer

27.07.18
Het speciaal onderwijs zit vol, maar in plaats van verder uitbreiden gebruikt Zuiderbos haar eigen expertise om het regulier onderwijs iets 'specialer' te maken. De school heeft het OZAPP traject opgezet; dit houdt in dat het kind professioneel begeleid wordt door iemand van de GGZ, een ambulante gezinsondersteuner en een trajectbegeleider vanuit Zuiderbos.
Deel bericht

'Serious game' stimuleert leergedrag kinderen met verstandelijke beperking

27.07.18
Gehandicaptenzorginstelling ‘s Heeren Loo is met hulp van de AFAS Foundation gestart met de ontwikkeling van Robins Wereld. Met deze game is het mogelijk effectief leergedrag te meten en stimuleren bij kinderen met een verstandelijke beperking. Robins Wereld speelt zich af in een driedimensionale spelwereld waar kinderen allerlei opdrachten en taken uitvoeren om een schat te vinden.
Deel bericht

Minder probleemgedrag dankzij programma Meester in de Klas op speciaal onderwijs

25.07.18
Steeds meer scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ontdekken het interventieprogramma Meester in de klas. Deze aanpak leidt tot minder incidenten op met name cluster 4-scholen. De Ned. Vereniging voor Autisme noemt het een kleine revolutie. De interventie is circa zes jaar geleden ontwikkeld door HS Leiden en de UvA en al veelvuldig ingezet bij centra voor jeugd-ggz en jeugdzorg.
Deel bericht

Prikkelarme schoolagenda voor leerlingen die veel structuur wensen

23.07.18
Kinderen met bijvoorbeeld autisme, een taalontwikkelingsstoornis of adhd zijn gebaat bij een duidelijke structuur. Voor hen geeft stichting Doe Maar Zo! al tien jaar lang elk jaar een specials, prikkelarme schoolagenda uit. De agenda is geschikt voor leerlingen van 10 tot en met 20 jaar. Het lettertype van de agenda is geschikt voor leerlingen met leesproblemen, zoals dyslexie.
Deel bericht

Informatie Passend onderwijs naar rijksoverheid.nl

17.07.18
De informatie over Passend onderwijs die op de website passendonderwijs.nl staat, verhuist vanaf 1 augustus naar rijksoverheid.nl. De praktijkvoorbeelden en veelgestelde vragen zijn dan op de website steunpuntpassendonderwijs-povo.nl van de PO- en VO-raad te vinden. De overige informatie over Passend onderwijs is te raadplegen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
Deel bericht

Scholen en leveranciers: samenwerken aan nog betere leerlingvolgsystemen

16.07.18
Hoe kom je tot een leerlingvolgsysteem dat het maatwerk in de klas nog beter ondersteunt? En hoe organiseer je dat als school(bestuur) samen met je productleverancier? Om dit te verkennen, onderzochten de PO-Raad, Kennisnet en het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) vier gebruikersgroepen van verschillende leerlingvolgsystemen.
Deel bericht

Maatwerk door samenwerking regulier en speciaal basisonderwijs

16.07.18
De Talentencampus Venlo biedt een breed spectrum aan onderwijs: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Door intensief samen te werken kan maatwerk aan leerlingen worden aangeboden: een leerling die zijn stamgroep in het basisonderwijs heeft, kan voor een bepaald vak onderwijs krijgen in speciaal of speciaal basisonderwijs én omgekeerd
Deel bericht

Alle kinderen regulier naar school

14.07.18
Inwonersbelangen maakt zich zorgen over thuiszitters en het ontbreken van passend onderwijs in de gemeente Woerden en vroeg het college van B&W vorige maand om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot het oprichten van eigen scholen voor (Voortgezet) SO, te zorgen voor inclusie van speciale onderwijsklassen op reguliere scholen en nieuw beleid op dit gebied te ontwikkelen.
Deel bericht

Applaus voor ieder kind

12.07.18
De zevenendertig leerlingen die gisteren over de rode loper De Vogelhorst, de Barneveldse school voor christelijk speciaal onderwijs, binnenliepen, namen niet alleen afscheid van de school, ze beleefden daarna ook de première van de film waarin ze zelf een rol speelden, ´Ieder kind telt´. Alle kinderen, zesendertig van groep 8 en 1 van groep 7, gaan door naar het reguliere VO.
Deel bericht

Kind met taalstoornis in Vlissingen geholpen

10.07.18
Jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, al dan niet door slechthorendheid, kunnen na de zomervakantie ook in Vlissingen worden behandeld. Op 14 aug. opent Auris een behandelgroep in een dependance van sbo Het Springtij. De methode 'Van nul tot taal' en de bijbehorende 'Tas voor Taal' zijn instrumenten die peuters en kleuters helpen om stapje voor stapje hun taalachterstand in te lopen
Deel bericht

Invalleraar mag vaker bijspringen voor zieke collega

10.07.18
Scholen in het primair onderwijs (het basisonderwijs en speciaal onderwijs) kunnen komend schooljaar invalkrachten die invallen voor zieke leraren meerdere contracten achter elkaar aanbieden.De regeringspartijen hebben afgesproken dat de ketenbepaling niet geldt bij invalkrachten die invallen voor zieke leraren in het primair onderwijs.
Deel bericht

Wethouder moet jufs en meesters tellen

09.07.18
Said Kasmi, de nieuwe wethouder voor onderwijs in Rotterdam, kan niet op vakantie. Hij is in de eerste week van zijn functie meteen door coalitiepartij PvdA aan het telraam gezet en gevraagd secuur uit te zoeken hoeveel leerlingen in Rotterdam het aanstaande schooljaar zonder juf of meester zitten, uitgesplitst naar primair onderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs
Deel bericht

GroenLinks vraagt naar EU-subsidie om kwetsbare leerlingen naar werk te begeleiden

06.07.18
Het Europese geld om praktijkschoolleerlingen en leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs naar werk te begeleiden is op. Westerveld (GL) vraagt staatssecretaris Van Ark (SZ) hoe dat mogelijk is. Het EU-subsidiepotje om kwetsbare leerlingen naar werk te begeleiden is leeg, terwijl het geld bedoeld was voor de periode tot 2020. Hoe gaat de staatssecretaris dit probleem oplossen?
Deel bericht

Basisschool voor speciaal onderwijs Rotterdam-Overschie gaat dicht

05.07.18
Basisschool Cornelis Leeflang in Rotterdam-Overschie sluit volgend jaar de deuren. De school voor speciaal onderwijs heeft te weinig leerlingen om open te blijven. Op de Cornelis Leeflangschool zitten momenteel 25 kinderen die passend onderwijs krijgen, omdat ze te veel moeite hebben om mee te komen in het reguliere basisonderwijs.
Deel bericht

Scholen gebruiken geld voor leraren deels voor ander zaken

02.07.18
De helft van de scholen in het basis- en speciaal onderwijs geeft aan personeel minder geld uit dan het ministerie overmaakt. Het geld gaat soms naar andere zaken, zoals huisvesting. Dat meldt het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb) na eigen onderzoek. De Onderwijsraad komt woensdag met een advies over de financiering van het onderwijs.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)