Aanmelden Leraar van het Jaar 2018

23.02.18
Doelstelling van de verkiezing Leraar van het Jaar is kwaliteiten van leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zichtbaar en bespreekbaar maken. En leraarschap op een positieve manier in beeld te brengen. Aanmelden kan tot en met dinsdag 8 mei 2018.
Deel bericht

Cito Special op 4 april

22.02.18
Op 4 april 2018 wordt voor de tweede maal het gratis congres Cito Special gehouden. Cito Special is een dag speciaal voor alle docenten en leerkrachten, begeleiders, teamleiders en andere betrokkenen in het s(b)o en vso/pro.
Deel bericht

Pesten door broer of zus leidt tot psychische schade

21.02.18
Volgens Britse onderzoekers verhoogt stelselmatig pesten door een broer of zus het risico op psychische aandoeningen op latere leeftijd, zoals een bipolaire stoornis of schizofrenie. De resultaten uit het onderzoek zijn gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Psychological Medicine.
Deel bericht

Vloggen met een beperking: hoe ga je hiermee om?

21.02.18
Vloggen is tegenwoordig helemaal hip. Voor jongeren met een verstandelijke beperking is dit niet anders. Zij doen ook leuke dingen en laten dit graag online en op YouTube zien. Hoe kunnen organisaties en begeleiders omgaan met jongeren met een verstandelijke beperking die online actief zijn?
Deel bericht

Salarisverschil zet voortgezet speciaal onderwijs klem

20.02.18
Leraren die werken in het voortgezet speciaal onderwijs vallen nog altijd onder de cao voor het primair onderwijs. Daardoor vinden scholen in het vso moeilijk vakdocenten.
Deel bericht

Landelijke praktijkdag integratie sbo-so-bao: Zien is geloven

15.02.18
In vervolg op de succesvolle bijeenkomsten in 2017 wordt op 18 april 2018 een derde landelijke bijeenkomst georganiseerd over verdergaande samenwerking of integratie van so-sbo en regulier bao. Deze keer is de focus nog meer op de praktijk gericht, door het programma te organiseren op een interessan...
Deel bericht

Monitor Veiligheidsbeleving leerlingen in het (v)so, sbo en pro

15.02.18
Een veilige omgeving is een voorwaarde voor leerlingen om te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen. De wet Veiligheid op school verplicht scholen om te zorgen voor de sociale veiligheid van alle leerlingen. Een van de onderdelen van deze wet is dat scholen de veiligheidsbeleving van hun leerlin...
Deel bericht

Tot 1 mei aanvraag indienen voor experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs

13.02.18
Scholen kunnen tot 1 mei 2018 een aanvraag indienen bij het ministerie van OCW om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te starten met het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs. Binnenkort wordt de beleidsregel gepubliceerd.
Deel bericht

Helft leerlingen praktijkonderwijs haalt diploma

12.02.18
Van de leerlingen die in 2013 het praktijkonderwijs verlieten, is ruim de helft (52 procent) in 2016 er toch in geslaagd een diploma te halen, 23 procent van deze mensen zelf mbo2 of hoger.
Deel bericht

Speciaal onderwijs groeit in de Randstad en Brabant

08.02.18
Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 hebben vooral samenwerkingsverbanden in de Randstad en Noord-Brabant méér leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen.
Deel bericht

Onderzoek naar texting-taal bij kinderen met én zonder taalstoornis

06.02.18
Dr. Elma Blom is taalontwikkelingsexpert bij de Faculteit Sociale Wetenschappen. Met collega’s van Geesteswetenschappen onderzocht ze hoe kinderen tussen de 10 en 13 jaar ‘texting-taal’ gebruiken, het genre waarin jongeren communiceren via nieuwe media als WhatsApp.
Deel bericht

Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt licht, maar daalt in het voortgezet speciaal onderwijs

05.02.18
Na een jarenlange daling is het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs in 2017 weer licht gestegen met 700 leerlingen. Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is gedaald met bijna 200 leerlingen
Deel bericht

Niet minder, maar juist méér kinderen gaan naar speciaal onderwijs

05.02.18
Vier jaar na invoering van de Wet passend onderwijs is er een groei van het aantal leerlingen in speciaal basisonderwijs.
Deel bericht

Kahoot, ook in groep 1?

01.02.18
Veel leerkrachten blijven denken dat deze vorm van ICT enkel is weggelegd voor leerlingen uit groep 4 en hoger. Met andere woorden, leerlingen met een bepaalde leesvaardigheid. Niets is minder waar.
Deel bericht

Realiseren ambities Jeugdwet vraagt extra inspanning

30.01.18
De 'Eerste evaluatie Jeugdwet' laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om de transformatie verder te brengen.
Deel bericht

Leerlab vso/pro

23.01.18
In het leerlab vso/pro (onderdeel van het project Leerling2020 van Schoolinfo) is een app ontworpen, die het maken van digitaal instructiemateriaal door de docent sterk vereenvoudigd. Met de app kunnen leerlingen door middel van multimediaal instructiemateriaal (foto, audio, video) lessen volgen.
Deel bericht

Duitse scholen stoppen lastige kinderen in zware zandvesten

20.01.18
Kinderen die niet stil te krijgen zijn, mogelijk omdat ze ADHD hebben, krijgen op sommige Duitse scholen een zwaar vest aan gevuld met zand. Zo gaat hun energie zitten in bewegen en worden ze makkelijker hanteerbaar.
Deel bericht

Bevorderen van moreel gedrag vermindert pesten

19.01.18
Door moreel gedrag van basisschoolkinderen aan te moedigen, wordt pesten in de klas verminderd. Dat concludeert Dorinde Jansma uit haar onderzoek, waarop zij op 25 januari promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Deel bericht

Passend onderwijs in Fryslân in gevaar

09.01.18
Het noordelijk overlegorgaan voor protestants christelijk basisonderwijs luidt de noodklok bij minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.
Deel bericht

Scholen worden steeds creatiever met 'passend onderwijs'

06.01.18
In 2014 is de wet Passend onderwijs ingevoerd. Maar wat is passend onderwijs precies? Hoe ging het voor de invoering van deze wet en hoe passend is het onderwijs op dit moment, halverwege de invoeringsperiode? Conclusie: het kan beter maar er ontstaan ook mooie creatieve oplossingen.
Deel bericht