Eerste Kamer stemt in met register onderwijsdeelnemers

21.02.19
Na een kort debat stemde de Eerste Kamer dinsdag 19 februari in met het wetsvoorstel Register onderwijsdeelnemers waarmee de verschillende registers van onderwijsdeelnemers binnen hetzelfde wettelijke kader gaan vallen. Hierdoor zou duidelijker moeten worden welke gegevens waarvoor gebruikt mogen worden.
Deel bericht

Lerarentekort in het vso: ‘vijf uur natuurkunde op één dag’

20.02.19
Op het Piramide College in Den Haag zijn ze dolblij: ze hebben een natuurkundedocent gevonden, ondanks het lerarentekort. Wel woont de docent –zonder files- zo’n anderhalf uur rijden verderop. Locatiedirecteur Loes Aarts: We hebben het zo geroosterd dat hij op maandag en vrijdag lesgeeft. Leerlingen krijgen dan vier of vijf lesuren achtereen natuurkunde.
Deel bericht

Verplicht samenwerkingsverband passend onderwijs geboren uit wantrouwen

19.02.19
Wat gebeurt er als de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs niet langer wettelijk verplicht worden? Als scholen zelf mogen uitzoeken in welke samenwerkingsvorm ze passend onderwijs realiseren? Minister Slob zegt geen nee. Maar hij vindt het absoluut nog te vroeg om ja te zeggen. Wacht eerst maar de evaluatie af.
Deel bericht

Het ‘gewone onderwijs’ moet specialer worden

15.02.19
Past het in 2014 ingevoerde ‘passend onderwijs’ op reguliere scholen, die kinderen met leer- en gedragsproblemen zouden moeten helpen, dan niet? Veel leerkrachten zeggen te worden overvraagd, ze kunnen of willen niet aan de pedagogische taak voldoen. Maar scholen huiveren om leerlingen naar het speciaal onderwijs door te sturen, omdat ze de meerkosten daarvan zelf moeten betalen.
Deel bericht

Minister vindt niets over doorbetalen stakers

15.02.19
Onderwijsminister Slob hanteert wat betreft het doorbetalen van stakende leraren op de staking op 15 maart vooralsnog dezelfde lijn als tijdens de onderwijsstakingen van vorig jaar. Toen zei Slob dat doorbetaling van stakende leraren niet verboden was, maar ook dat hij niet de indruk wilde wekken dat hij de praktijk van het doorbetalen van salaris aan stakende werknemers goedkeurde.
Deel bericht

Dagbesteding als vervolgonderwijs leerlinge in kwetsbare positie

14.02.19
De gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Het Hogeland willen leerlingen en ex-leerlingen van het PrO en het VSO de mogelijkheid van dagbesteding aanbieden als een vervolgopleiding. Hiermee willen ze jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt extra persoonlijke ontwikkeling bieden met mogelijk een toekomst naar (beschut) werk. Volgend jaar wordt bekeken of de nieuwe aanpak werkt.
Deel bericht

Veel schoolbesturen houden loon in tijdens stakingsdag

14.02.19
Veel schoolbesturen zullen hun onderwijspersoneel niet doorbetalen als ze op 15 maart het werk neerleggen. Dat blijkt uit een oproep van de AOb via sociale media waarop meer dan vijfhonderd reacties binnenkwamen. “We staan sympathiek tegenover het doel van de staking, maar we steunen het middel niet”
Deel bericht

Onjuiste brief van Slob over aanleveren lerarengegevens

13.02.19
Hij wijst erop dat er in de huidige kabinetsperiode geen sprake zal zijn van een verplicht lerarenregister. Wel blijft Slob werken aan de doelen uit de Wet beroep leraar en het vrijwillig Lerarenportfolio, dat de regie over de professionele ontwikkeling in handen legt van de leraar. Dit is volgens hem een essentieel verschil met het huidige bekwaamheidsdossier, dat in handen is van het bestuur.
Deel bericht

Bonden stellen ultimatum

12.02.19
Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven hebben tot en met 25 februari om over de brug te komen met extra investeringen voor het gehele onderwijs. Ze eisen een structurele investering in het hele onderwijs – primair onderwijs tot en met het wetenschappelijk onderwijs – van 4 miljard euro. Daarbij moet de bezuiniging – doelmatigheidskorting – van in totaal 183 miljoen euro van tafel.
Deel bericht

Studenten vragen aandacht voor onzichtbare TOS

11.02.19
De komende maanden slaan Kentalis, Pento en de Hanzehogeschool Groningen de handen ineen om extra aandacht te vragen voor de – te vaak nog- onzichtbare taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zo’n 70 studenten Logopedie bezoeken in februari en maart alle basisscholen in Groningen plus een deel van de kinderopvangsector met een TOS-tas onder het mom ‘Als taal geen feestje is.’
Deel bericht

Pseudonimisering leerlinggegevens

09.02.19
Om de privacy van leerlingen bij het gebruik van digitale systemen te beschermen, kunnen schoolbesturen een pseudoniem – een zogenoemd ECK iD - voor leerlingen aanmaken. Besturen worden opgeroepen zich voor 16 februari aan te melden. De noodzaak om leerlingengegevens uit privacyoverwegingen te beschermen met een ECK iD is verankerd in de Wet pseudonimiseren.
Deel bericht

In 2019 opnieuw subsidie beschikbaar voor versterking cultuureducatie

07.02.19
Scholen in het vmbo, VSO en praktijkonderwijs kunnen t/m 1 november 2019 weer subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt hier per project tussen de 10.000 en 50.000 euro voor beschikbaar, waarbij de school minimaal hetzelfde bedrag bijdraagt als de gevraagde subsidie.
Deel bericht

Meer scholen grijpen naar noodoplossing van vierdaagse lesweek

06.02.19
Basisschool de Regenboog in het Limburgse Blerick stapt noodgedwongen deze week over op een vierdaagse lesweek. Ook in het noorden van het land gaan leerlingen speciaal onderwijs noodgedwongen een dag minder naar school.
Deel bericht

Ministerraad akkoord met meer zeggenschap MR

05.02.19
De ministerraad vindt het een goed plan om medezeggenschapsraden instemmingsrecht te geven op hoofdlijnen van de begroting. Het is de bedoeling van de minister dat dit op 1 januari 2021 in de wet is geregeld. Voorwaarde is wel dat er in de MR voldoende kennis is over financiën. Daarom komen er mogelijkheden voor MR-leden om scholing te volgen of ondersteuning te krijgen.
Deel bericht

Meer invloed medezeggenschapsraad op financiën school

02.02.19
De medezeggenschapsraad moet voortaan akkoord gaan met de hoofdlijnen van de begroting van scholen. De medezeggenschapsraad krijgt instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting. Wat precies hoofdlijnen van de begroting zijn, wordt de komende tijd bepaald met verenigingen van schoolbestuurders, leraren, ouders en leerlingen.
Deel bericht

Vierdaagse schoolweek in Groningen en Friesland

01.02.19
Drie scholen van RENN4 in Groningen en Friesland hanteren vanwege een lerarentekort tijdelijk een vierdaagse schoolweek. Het is steeds ingewikkelder om geschikte mensen te vinden. Je ziet dat als de keuze gaat tussen een baan in het basisonderwijs of bij ons, de keuze toch vaak voor het basisonderwijs uitvalt. Je moet toch iets extra’s hebben als je bij ons wilt werken.
Deel bericht

Twee Groningse scholen over op vierdaagse lesweek door lerarentekort

31.01.19
Vanwege een tekort aan leraren heeft onderwijsorganisatie RENN4 op een aantal scholen een vierdaagse lesweek ingevoerd. Het gaat in de stad Groningen om het Diamant College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, en in Appingedam om De Delta, een school voor speciaal basisonderwijs. De derde school staat in Leeuwarden.
Deel bericht

NOT2019 inspireert met nieuwste snufjes uit het onderwijs

31.01.19
Bezoekers waardeerden de beurs als geheel met een 7,8. Uit deze editie van de NOT bleek dat het onderwijs van de toekomst alomvattend, holistisch en interactief is. Er werd volop ruimte gemaakt voor digitalisering, bewegend leren en blended leren. In de gymzaal van de toekomst gooiden leerlingen ballen terwíjl ze wiskundesommen maken. En er was veel aandacht voor meer natuur in de klas.
Deel bericht

Regionaal: krimpende so-scholen, groeiende reserves

31.01.19
Sinds 2014 zijn in delen van het land duizenden leerlingen uit het (V)SO en SBO verdwenen. De verantwoordelijke regionale samenwerkingsverbanden zitten door de bank genomen ruim in de financiële reserves. Bijna dertig van de 77 samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs zagen het so sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 harder krimpen dan het reguliere basisonderwijs
Deel bericht

Het hele speciaal basisonderwijs naar vier dagen

30.01.19
Geen leerkrachten, geen invallers en geen mogelijkheden om groepen op te delen: het lerarentekort in het speciaal basisonderwijs neemt dramatische vormen aan. Dat blijkt uit interviews met schooldirecteuren in het maart-nummer van het Onderwijsblad. “Misschien is een vierdaagse schoolweek voor het hele speciaal basisonderwijs een oplossing”.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)