Flink meer onderwijsondersteuners op scholen

11.07.19

Het aantal onderwijsondersteuners in het primair onderwijs is fors gestegen. Naast het oplopende lerarentekort, stijgt ook het aantal vacatures voor deze medewerkers. Dat geldt eveneens voor het directiepersoneel. De vacatures voor leraren zijn het moeilijkst vervulbaar. Dat blijkt uit de 'Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2019. De arbeidsmarkt in beeld'.

Ieder jaar publiceert het Arbeidsmarktplatform PO deze analyse met cijfers en trends over het werk in het primair onderwijs. Daarin komt ook de invloed van demografische, economische, politieke en technologische ontwikkelingen aan bod.

Ton Groot Zwaaftink, voorzitter van het Arbeidsmarktplatform PO: 'Het oplopende lerarentekort blijft een grote zorg. We verwachten alleen al in 2019 een tekort van zo'n 1.700 fte. Zonder beleidswijzigingen kan dat in 2024 oplopen tot ruim 4.800 fte. In Amsterdam, Rotterdam en Noordoost-Brabant zullen de absolute tekorten het sterkst zijn. Het onderwijs wordt steeds meer een integrale voorziening voor bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang en sport. Dit vraagt wat van de kennis en vaardigheden van het personeel. Het primair onderwijs legt de basis voor de ontplooiingskansen van toekomstige generaties. Dat goed doen, kan alleen als scholen geen noodgrepen hoeven te doen door personele tekorten.'

Stijging onderwijsondersteuners
Het aantal fte aan onderwijsondersteuners is tussen 2013 en 2018 met twintig procent gestegen, tot ruim 23.830 fte. De stijging gebeurt vooral tussen 2017 en 2018. Zij hebben veel vaker dan ander personeel een tijdelijke aanstelling. Waarschijnlijk besteden scholen het geld dat ze vanuit het werkdrukakkoord krijgen veelal aan onderwijsondersteuners om zo leraren te ontlasten. Ton Groot Zwaaftink: 'We ervaren in de dagelijkse praktijk dat de toename aan onderwijsondersteuners voor meer talentenmix in de teams zorgt en dat komt natuurlijk ten goede aan de leerlingen.'

Moeilijk vervulbare functies
Voor leraren geldt dat 61 procent van de vacatures in het schooljaar 2017/2018 moeilijk vervulbaar is. Bij het directiepersoneel en onderwijsondersteunend personeel gaat het om respectievelijk 28 en 21 procent van de vacatures. Het aantal fte aan directiepersoneel daalde tussen 2013 en 2018 met ruim 14 procent, terwijl de werkgelegenheid in het primair onderwijs juist weer langzaam toeneemt.

Zij-instromers
Opnieuw stijgt het aantal aanvragen voor de subsidie zij-instroom van leraren op basisscholen: van 21 in 2014 tot 337 in 2019. Door het lerarentekort zijn zij-instromers hard nodig. 'Ook zij dragen bij aan de talentenmix op scholen door de kennis en ervaring die ze meenemen vanuit andere bedrijfssectoren', ziet Ton Groot Zwaaftink. 'Over een paar jaar weten we of de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zo zijn dat zij in het onderwijs blijven werken.'

Jonge leraren en 55-plussers
De afgelopen jaren zijn er meer leraren in de leeftijd tot 25 jaar bijgekomen: bijna 5 procent in 2018 tegenover bijna 3 procent in 2013. Gelijktijdig daalt het aandeel 55-plussers in de sector. Wel werken er meer leraren en ander personeel door na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. In 2012 ging het om circa 120 personen, in 2017 om zo'n 320 personen. Een reden kan zijn dat de school een beroep op ze doet, omdat de personele tekorten stijgen.

Tevreden over leidinggevenden
Het personeel in het primair onderwijs is overwegend tevreden met het werk. Het meest tevreden is het over de inhoud ervan, de werkzekerheid en het dienstverband. Het minst tevreden is het over de mogelijkheden om werktijden te bepalen en de beloning. Ook geeft ruim twee derde aan altijd of vaak veel te moeten werken. Verder is het meeste personeel tevreden met zijn leidinggevende. Ton Groot Zwaaftink: 'Dit laatste is extra belangrijk om het onderwijs samen goed vorm te geven, nu de personele tekorten groeien. Dat vindt plaats in de klas, waarbij de leidinggevende faciliteert en inspireert. Personeel voelt zich blijkbaar door leidinggevenden goed begrepen en gesteund om voor de werkdruk oplossingen te vinden.'
Deel bericht
(advertentie)

Hoe houdbaar is artikel 23 nog?

23.07.19
Art. 23 van de grondwet maakt het al ruim honderd jaar mogelijk om een school op religieuze of levensbeschouwelijke basis of met een specifieke pedagogische grondslag te beginnen. Als er wordt voldaan aan kwaliteitseisen en er genoeg animo voor is, moet de overheid zulke scholen financieren – zoals dat ook bij openbare scholen gebeurt. Er wordt veel gebruik van gemaakt.
Deel bericht

Bijdrage 30.000 euro voor Groningse game basisonderwijs van Google

23.07.19
Het Centrum Groninger Taal & Cultuur heeft van Google een bijdrage van € 30.000 ontvangen voor het project Van Old noar Jong. Het doel van dit project onder leiding van RUG-hoogleraar Martijn Wieling is het (door)ontwikkelen van een digitale onderwijsgame voor het Gronings. Het Community Grants Programma van Google Eemshaven heeft als doel lokale initiatieven te ondersteunen.
Deel bericht

Opinie: Groep 8 is voor leerlingen een verloren jaar

23.07.19
Niets’, riep mijn zoon toen ik hem vroeg wat hij die dag op school had geleerd. Dat antwoord krijg ik al maanden, want het leven van een 8ste-groeper bestaat voor een klein deel uit herhaling van lesstof van groep 7 en vervolgens een reeks van zinloze, doelloze activiteiten. Vanaf februari ben je in principe al klaar met de serieuze lesstof.
Deel bericht

Vader eist IQ-test voor dochter na schooladvies: ‘Vmbo of gymnasium maakt mij niet uit’

23.07.19
Een vader van een 12-jarig meisje uit Hazerswoude-Rijndijk heeft via een kort geding bij de rechtbank geprobeerd een IQ-test voor zijn dochter af te dwingen. De man wil dat de oude basisschool van het meisje, dat na de zomer naar het VO gaat, de test nog deze zomervakantie afneemt.De vader stelt dat de test nodig is om te bepalen op welk niveau het meisje na de zomer onderwijs moet krijgen.
Deel bericht

Reddingsbrigade over verdrinkingen: meer aandacht voor zwemmen op scholen

23.07.19
Vorig jaar verdronken er in Nederland 112 mensen, een stevige toename ten opzichte van 2017: 85. Het verbaast de Reddingsbrigade niet. De organisatie waarschuwt regelmatig voor de risico's van zwemmen en het springen in vaarwegen.Eind juni kwam de brigade in Nederland in een week tijd al 700 keer in actie. Dertig keer redden ze iemand uit het water, waarbij drie levensbedreigende situaties waren.
Deel bericht

Toetssexpert Ben Wilbrink beantwoordt 10 vragen over toetsen en testen

22.07.19
Dl. 1e met de vragen 1-5 verscheen  op 12 juli Woord vooraf  Advies en eindtoets—beide eufemismen—wat is ervan te vinden? De voorgaande blog heeft een drietal ongemakkelijke vermoedens opgeleverd. i)  Al het andere blijft nooit gelijk, maar zou een heilzame werking van de ‘citotoets’, zon...
Deel bericht

‘Striktere regels voor burgerschap tasten vrijheid van onderwijs aan’

22.07.19
Het plan om het vak burgerschap aan te scherpen, schuurt met de vrijheid van onderwijs, vindt hoogleraar Paul Zoontjes. Hij is voorstander van het aanscherpen van de wet omdat het scholen helpt bij het nadenken over hun missie. Doordat de scholen steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, zullen scholen voor bijzonder onderwijs hun unieke plek langzaam kwijtraken.
Deel bericht

Geen natte gymles voor basisscholen in Schijndel

22.07.19
De basisscholen in Schijndel maken geen gebruik van het aanbod van Meierijstad om met subsidie van de gemeente zwemlessen voor leerlingen te organiseren. De schoolbesturen hebben het aanbod afgeslagen. Het is nogal een gedoe met busvervoer en lestijd, is de gedachte.
Deel bericht

In deze landen is een lerarenoverschot, kan Nederland daar iets van leren?

22.07.19
In bijvoorbeeld Finland, Spanje en Singapore zijn er veel meer mensen die leraar willen worden dan dat er vacatures zijn.Kunnen we in Nederland iets leren van deze landen om meer leraren aan te trekken en te behouden? In Finland hebben leraren hoog aanzien en relatief veel vrijheid in de manier waarop ze lesgeven.
Deel bericht

Wie bepaalt hoe leerlingen goede burgers worden?

22.07.19
Het heeft iets grappigs, zegt oud-Kamerlid Kraneveldt. De man die als onderwijswoordvoerder van de CU dertien jaar geleden kritisch was over een voorstel om burgerschap als vak verplicht te stellen op scholen, wil nu dezelfde wet aanscherpen. Hij wil in een nieuwe wet op nemen dat scholen in elk geval aandacht besteden aan ‘de basiswaarden van een democratische rechtsstaat’.
Deel bericht

Ook laatste prinses verlaat basisschool: 'Dank voor een normale schooltijd'

22.07.19
Na de vakantie gaan alle prinsessen naar de middelbare school. Ariane stapte vrijdag voor het laatst over de drempel van de Bloemcampschool in Wassenaar. Het was voor het gezin een 'memorabele dag'. Heel veel dank aan de directie, leraren en medescholieren voor de manier waarop ze met onze kinderen zijn omgegaan, zei de koning. Ze hebben een hele normale tijd gehad op de basisschool
Deel bericht

Hoe kun je meer talen betrekken in het onderwijs?

21.07.19
Europese scholen krijgen steeds meer te maken met meertalige leerlingen. Het inzetten van meer talen in de klas biedt voordelen voor alle leerlingen, volgens een eerste praktijkstudie in Friesland en Luxemburg.
Deel bericht

Stichting van het Onderwijs: schrap structurele bezuinigingen

20.07.19
De werkgevers- en werknemersorganisaties van de Stichting van het Onderwijs roepen de onderwijsministers opnieuw in een brief op extra middelen vrij te maken voor onderwijs. Dit in het kader van de presentatie op Prinsjesdag van de Rijksbegroting 2020. Doordat scholen minder geld hebben voor bv. personeelskosten, zullen bestaande problemen als het lerarentekort nog verder verergeren.
Deel bericht

Nieuw erkende Gezonde School-activiteiten Relaties en seksualiteit

20.07.19
Onlangs verschenen drie nieuwe Gezonde School-activiteiten in de activiteitendatabase op de website van Gezonde School. Het gaat om: Vlaggensysteem (Sensoa), (Voor: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo); Living Loving (Weerbaar in seksualiteit), (voor vo);en Be-loved (Weerbaar in seksualiteit), (ook voor vo)
Deel bericht

Pop-up museum door jouw leerlingen

20.07.19
Jouw leerlingen die zelf een pop-up-museum openen; tijdens de Nationale Museumweek kan het! Meld je aan en misschien opent jullie museum tussen 13 en 26 april 2020 zijn deuren. Het pop-up museum is een ervaring die niet alleen de actieve leerlingen verrijkt, maar ook de andere scholieren, hun ouders en de stad(swijk). De school wordt gekoppeld aan een museum in de buurt.
Deel bericht

Schooldirecteur voelt zich slachtoffer gewijzigde systematiek

20.07.19
De Blink (SO en VSO) kampt met een tekort aan ruimte. Volgens wethouder Verloop vindt de toewijzing van lokalen plaats op basis van het aantal vierkante meters. We hebben praktijklokalen, waar ze leren koken, zich in techniek bekwamen, leren tuinieren. Wij voelen ons in de beschikbare ruimte belemmerd, het doet geen recht aan onze opdracht." We hebben andere ruimten nodig dan vroeger.
Deel bericht

Voortgezet speciaal onderwijs kraakt onder lerarentekort

20.07.19
In het VSO zijn de klassen veel te groot. Volgens het Land. Expertisecentrum SO zijn er inmiddels scholen waar de klassen bestaan uit 15 tot 19 leerlingen, veel meer dan de 8 tot 12 leerlingen waar een school voor wordt bekostigd. "Op basis van 8 tot 12 leerlingen krijg je een leerkracht en soms ook een klassenassistent."
Deel bericht

Nieuwe aanvraagronde Teambeurs PO van start

19.07.19
De subsidieregeling Teambeurs PO heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten voor school- en teamontwikkeling. Tot en met 15 oktober 2019 kunnen schoolbesturen de beurs aanvragen. Schoolleiders die aansluiten bij het team van leraren dat een masteropleiding volgt, kunnen gebruikmaken van de Schoolleiderstegemoetkoming.
Deel bericht

Basisschool Hagestein groeit razendsnel en heeft leerkrachten genoeg

19.07.19
De Meester Vosschool in Hagestein groeit harder dan ooit. Naast Hagestein wordt het nieuwbouwdorp Hoef en Haag gebouwd. Terwijl er al veel gezinnen met jonge kinderen wonen, is er nog geen school. Alle vacatures voor het nieuwe schooljaar zijn vervuld. Waarschijnlijk heeft onze school een leuke uitstraling, waardoor mensen graag bij ons komen werken.
Deel bericht

MR Utrechtse school zegt vertrouwen op in bestuur

19.07.19
De medezeggenschapsraad van de School voor persoonlijk onderwijs in Utrecht heeft het vertrouwen opgezegd in het schoolbestuur. De Onderwijsinspectie onderzoekt onder andere signalen die over de school zijn binnengekomen.De Utrechtse school is een van de vijf middelbare scholen voor persoonlijk onderwijs die zijn opgericht door filosoof en econoom Micha van Denderen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)